Concessiebijlagen

De Concessiebijlage datasets OV zorgt ervoor dat reizigers landelijk beschikken over uniforme, actuele en kwalitatief goede reisinformatie. Om dat te realiseren is in de Concessiebijlage datasets OV (versie 2.2.3 van 31 oktober 2023) vastgelegd welke datasets vervoerders t.b.v. reisinformatie aan moeten leveren, welke criteria er gelden op gebied van datakwaliteit (tijdigheid, juistheid, volledigheid) en hoe de datakwaliteit wordt gemeten. De aanpassingen betreffen een uitgebreidere toelichting op de rol van de loketten in hoofdstuk 1, enkele aanvullingen in de hoofdstukken 1.1.4 (eisen haltedatabeheer) en 1.1.5 (opmerking tariefzones) en tenslotte vooral tekstuele aanpassingen in het hele document. De aanpassingen in het document zijn besproken in het Vervoerders & Lokettenoverleg én het netwerk Reisinformatie van Samenwerkingsverband DOVA en vervolgens vastgesteld in het OV-managersoverleg van 15 november 2023.

Download Concessiebijlage datasets OV

In de concessiebijlage wordt verwezen naar het ov-lexicon. Het ov-lexicon is een online raadpleegbare bron met gedragen definities van begrippen die een centrale rol spelen bij de monitoring en evaluatie van ov-beleid. Het ov-lexicon is hier te vinden. De definities zijn hier te raadplegen.

De Concessiebijlage KAR is een instrument om landelijk vast te leggen hoe Korte Afstand Radio voor het aanvragen van prioriteit bij verkeersregelinstallaties (VRI’s) wordt gebruikt, welke kwaliteitscriteria gelden en hoe de uitwisseling van in- en uitmeldpunten plaats vindt. De teksten kunnen integraal als bijlage bij het bestek, c.q. de concessie worden opgenomen. Om deze bijlage als onderdeel van de concessie voorschriften te effectueren, is het nodig dat deze bijlage een grondslag (haakje) heeft in de concessie.

Download Concessiebijlage KAR 

Thema's