Concessiebijlagen

De Concessiebijlage datasets OV zorgt ervoor dat reizigers landelijk beschikken over uniforme, actuele en kwalitatief goede reisinformatie. Om dat te realiseren is in de Concessiebijlage datasets OV (versie 2.2.2 van 11 oktober 2022) vastgelegd welke datasets vervoerders t.b.v. reisinformatie aan moeten leveren, welke criteria er gelden op gebied van datakwaliteit (tijdigheid, juistheid, volledigheid) en hoe de datakwaliteit wordt gemeten. De aanpassingen in het hoofdstuk ‘Eisen Reisinformatie’ zijn het gevolg van de overstap naar nieuwe Europese standaarden NeTEx en SIRI en de uitbreiding met de KPI ‘omleidingen’. Verder is deze versie is uitgebreid met een tweetal nieuwe hoofdstukken. Het tweede hoofdstuk is een aanzet tot een vernieuwing van het Model Informatie Profiel Openbaar Vervoer (MIPOV). Het derde en laatste hoofdstuk heeft geen betrekking over de aanlevering van de datasets zelf, maar betreft richtlijnen om reizigers zo eenduidig mogelijk te informeren.

Download Concessiebijlage datasets OV

In de concessiebijlage wordt verwezen naar het ov-lexicon. Het ov-lexicon is een online raadpleegbare bron met gedragen definities van begrippen die een centrale rol spelen bij de monitoring en evaluatie van ov-beleid. Het ov-lexicon is hier te vinden. De definities zijn hier te raadplegen.

De Concessiebijlage KAR is een instrument om landelijk vast te leggen hoe Korte Afstand Radio voor het aanvragen van prioriteit bij verkeersregelinstallaties (VRI’s) wordt gebruikt, welke kwaliteitscriteria gelden en hoe de uitwisseling van in- en uitmeldpunten plaats vindt. De teksten kunnen integraal als bijlage bij het bestek, c.q. de concessie worden opgenomen. Om deze bijlage als onderdeel van de concessie voorschriften te effectueren, is het nodig dat deze bijlage een grondslag (haakje) heeft in de concessie.

Download Concessiebijlage KAR 

Thema's