Privacy statement

Beste bezoeker,

Dit is het privacy statement van Samenwerkingsverband DOVA, Leidseveer 2-10, 3511 SB te Utrecht. Samenwerkingsverband DOVA neemt de privacy van haar bezoekers serieus en zal persoonlijke gegevens op een zorgvuldige en veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Samenwerkingsverband DOVA zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) voorschrijft.

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacybeleid. Als u vragen heeft of meer informatie wil, neem dan contact op met Ineke van der Werf, functionaris gegevensbescherming (FG) van Samenwerkingsverband DOVA via info@dova.nu of bel (085) 066 1290.

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Samenwerkingsverband DOVA gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, een melding doet via ons meldpunt of anderszins contact heeft met Samenwerkingsverband DOVA. Bij gegevens over u als klant gaat het om gegevens zoals: contactgegevens en/of opgegeven interesses.

Samenwerkingsverband DOVA gebruikt deze gegevens voor onze dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om u over nieuwe projecten op de hoogte te houden. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Samenwerkingsverband DOVA gaat zorgvuldig om met uw gegevens, uiteraard conform de vereisten die hier door de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) aan worden gesteld.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrieven. Hierdoor ontvangt u regelmatig een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Wij behouden daarna uw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat u achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kan worden. Dit is een standaard feature van onze dienstverlener MailChimp.

Afmelden
Samenwerkingsverband DOVA houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Samenwerkingsverband DOVA geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan via een e-mail. Indien u geen prijs stelt op informatie over Samenwerkingsverband DOVA dan kunt u dit per e-mail melden bij bovengenoemd mailadres. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen door dit te melden bij volgend adres:

Samenwerkingsverband DOVA
Leidseveer 2-10
3511 SB  Utrecht

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarden aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld al de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij melden u vooraf welke andere bedrijven uw gegevens krijgen.

Sociale media buttons
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt. Leest u de privacyverklaring van Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.   

Beveiliging
De privacywetgeving verplicht Samenwerkingsverband DOVA de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Samenwerkingsverband DOVA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten Nederland.

Samenwerkingsverband DOVA heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door Samenwerkingsverband DOVA genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Samenwerkingsverband DOVA kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
Het is niet toegestaan bijzondere persoonsgegevens op te slaan, behalve als het strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening en er een grondslag voor is. Samenwerkingsverband DOVA verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van websitebezoekers en andere betrokkenen.

Verwerkingsregister
De volgende gegevens worden vastgelegd in het verwerkingsregister:

  • Het doel van de verwerking
  • De soort verwerkingsactiviteit
  • De beheerder van de verwerking
  • De gebruiker van de verwerking
  • De soort gegevens die verwerkt worden
  • De herkomst van de gegevens
  • De wettelijke grondslag
  • De bewaartermijn van de gegevens
  • Informatie over eventueel doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU.

Inzage, correctie, dataportabiliteit, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, beperking van verwerking, beperking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, bezwaar en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Samenwerkingsverband DOVA over u heeft. Op zo’n verzoek reageren wij binnen één maand; dit is de wettelijke reactietermijn. Indien er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, kunnen deze op verzoek worden gecorrigeerd of volledig worden verwijderd.

Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan bovengenoemd bezoekadres. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Samenwerkingsverband DOVA met uw gegevens omgaat. U kunt uw verzoek ook per mail versturen.

Mocht u er met ons niet uitkomen dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Samenwerkingsverband DOVA en andere websites
Op de site van Samenwerkingsverband DOVA treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Samenwerkingsverband DOVA kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Samenwerkingsverband DOVA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Samenwerkingsverband DOVA.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 14 september 2023.