Vernieuwing MIPOV - Concessiebijlage datasets OV (deel 1)

8 december 2022

Dit artikel is deel 1 van een vierluik over de vernieuwing van het MIPOV.

Vernieuwing MIPOV en de Concessiebijlage datasets OV
Door René Borsje

OV-autoriteiten hebben behoefte aan informatie over hun OV-concessies. Die informatie is nodig voor beleidsontwikkeling en -evaluatie, concessiebeheer, verantwoording en ook bij aanbestedingen. Vervoerbedrijven worden via de concessie verplicht om dergelijke informatie aan te leveren. Die aanlevering vindt plaats conform het MIPOV. MIPOV staat voor Model Informatieprofiel OV. Hierin is vastgelegd welke informatie met welke frequentie concessiehouders (vervoerbedrijven) moeten aanleveren aan hun opdrachtgevers, de concessieverleners. Momenteel wordt nog gewerkt volgens de editie-2008. Die editie stamt uit de tijd dat er twee belangrijke innovaties zijn intrede deden: de invoering van de ov-chipkaart en de brede implementatie van zogenoemde voertuigvolgsystemen. Nu in 2022 wordt gewerkt aan nieuwe manieren van betalen (OV-pay) en worden voor reisinformatie de nieuwe standaarden NeTEx en SIRI ingevoerd.  Met die veranderingen op de achtergrond wordt hard gewerkt aan een nieuwe versie van het MIPOV.

Het nieuwe MIPOV kent verschillende onderdelen, waarop in een volgende nieuwsbrief zal worden ingegaan. In dit artikel wordt stilgestaan bij het onderdeel: de Concessiebijlage datasets OV.

In de Concessiebijlage datasets OV wordt vastgelegd welke datasets vervoerders voor reisinformatie aan moeten leveren, welke criteria er gelden op gebied van datakwaliteit (tijdigheid, juistheid, volledigheid) en hoe de datakwaliteit wordt gemeten. De eerdere versies van de concessiebijlage waren volledig gericht op reisinformatie. Voor reizigers is het van belang landelijk te beschikken over uniforme, actuele en kwalitatief goede reisinformatie. Om dat te realiseren worden in een concessie tussen de concessieverlener en concessiehouder eisen over aanlevering van gegevens vastgelegd in de Concessiebijlage datasets OV. Afgelopen 6 oktober is een vernieuwde versie vastgesteld met uitbreiding van een tweetal hoofdstukken.

Het bestaande hoofdstuk ‘Eisen Reisinformatie’ spitst zich toe op de aanlevering van datasets in relatie tot reisinformatie. Belangrijke wijzigingen in dit hoofdstuk zijn het gevolg van de overstap naar nieuwe Europese standaarden NeTEx en SIRI en de uitbreiding met de KPI ‘omleidingen’.

Het tweede hoofdstuk is een aanzet tot een vernieuwing van het Model Informatie Profiel Openbaar Vervoer (MIPOV). OV-autoriteiten hebben als opdrachtgever van het openbaar vervoer behoefte aan monitorinformatie om ontwikkelingen te volgen en waar nodig bij te sturen. Ook is informatie nodig om de besteding van publieke middelen te verantwoorden naar de politiek en maatschappij. Door het MIPOV onder te brengen in dit document kan de (eenduidige centrale) aanlevering van informatie worden geregeld. In deze versie is alleen een aankondiging en uitleg over de aanlevering van deze informatie beschreven. In volgende versies wordt dit verder uitgewerkt.

Het derde en laatste hoofdstuk heeft geen betrekking over de aanlevering van de datasets zelf, maar betreft richtlijnen om reizigers zo eenduidig mogelijk te informeren.

De Concessiebijlage datasets OV (versie 2.2) is te vinden op onze website onder het thema Reisinformatie en via deze link.

Thema's