Dashboard datakwaliteit (KPI's) OV-data

Voor reizigers is het van belang landelijk te beschikken over uniforme, actuele en kwalitatief goede reisinformatie. Om dat te realiseren worden in een concessie tussen de concessieverlener en concessiehouder eisen over aanlevering van gegevens vastgelegd.

In de Concessiebijlage datasets OV wordt vastgelegd welke datasets vervoerders voor reisinformatie aan moeten leveren, welke criteria er gelden op gebied van datakwaliteit (tijdigheid, juistheid, volledigheid) en hoe de datakwaliteit wordt gemeten. Het KPI-dashboard toont in hoeverre aan de gestelde afspraken wordt voldaan. Het dashboard is te gebruiken door ov-autoriteiten en vervoerders.

KPI-dashboard

Thema's