De week van hoofd OV-netwerk Ariëns Kruijt

Een week van Ariëns - 3e week juni 2024

 • De week begon met de Dag van het OV op 17 juni in het Spoorwegmuseum. Ruim 400 mensen uit de OV-sector maakten van deze dag gebruik om workshops te bezoeken en vooral, om bij te praten en nieuwe collega’s te ontmoeten. Een van de hoogtepunten was de presentatie van de Staat van het OV 2023, waarin jaarlijks de actuele ontwikkeling van het OV wordt beschreven. Volgend jaar weer op de derde maandag in juni in het Spoorwegmuseum!

 • Tijdens de Dag van het OV begeleidde ik de workshop Bereikbare bereikbaarheidsdoelen voor het platteland van Taede Tillema (RUG). In de media is het beeld ontstaan dat bushaltes verdwijnen en voorzieningen verder weg komen te liggen. In het onderzoek dat Taede presenteerde, betonen de bewoners van het platteland zich gemiddeld net zo tevreden over de bereikbaarheid van dagelijkse activiteiten als hun landgenoten. Gelijke bereikbaarheid is niet nodig voor voldoende bereikbaarheid voor iedereen. De workshop maakte bij de deelnemers een levendige discussie los.
   
 • Een tweede workshop waar ik op de Dag van het OV aan deelnam, was ‘Casus Zeeland: de samenwerking tussen data en innovatief mobiliteitsbeleid’ waarin mogelijke koppelingen van OV en deelmobiliteit aan de orde kwamen inzake planning, boeking en betaling. Een interessante pilot om in de toekomst OV en andere mobiliteit in Nederland als één geheel te kunnen laten functioneren voor reizigers.
 • Elke dinsdagochtend praten we in de NOVB-werkgroep Concessies met vervoerders en overheden elkaar bij over actuele onderwerpen. Dit keer kwamen aan bod: ontwikkelingen in het studenten-OV, vragen over sociale veiligheid, ontwikkelingen in reizigersgroei, aanpak van de personeelstekorten, het wetsvoorstel inbesteding OV-concessies en de grote uitdagingen wat de energievoorziening van het OV betreft. Het redelijk informele wekelijkse overleg, ontstaan in coronatijd, werpt nog steeds vruchten af. Mede doordat men elkaar vertrouwt, worden wederzijdse verrassingen voorkomen.
   
 • Het programmateam Toekomstbeeld OV keek dinsdag 18 juni terug op de Dag van het OV. Conclusie: volgend jaar wil het programmateam een grotere inhoudelijke inbreng leveren. Ook reflecteerden deelnemers op het Hoofdlijnenakkoord van het aanstaande kabinet en keurden zij het werkplan Convenant circulair OV goed voor doorgeleiding naar de stuurgroep. Circulariteit is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen.
  Tot slot stond het team stil bij de herijking van het Toekomstbeeld OV 2040. Ze benadrukten nogmaals dat de doelen voor 2040 stevig overeind staan en dat het nu op onze creativiteit en innovativiteit aankomt hoe die doelen bereikt worden.

   
 • Voor de agenda van het netwerk Spoor en treinen heb ik de puntjes op de i gezet, met dank aan de goede voorbereiding door een collega. Het ministerie van IenW komt praten over het beleidskader Open toegang op het spoor. De NS wil afstemmen over de inrichting en inhoud van het Centraal Informatie Systeem, dat verplicht wordt in de nieuwe Hoofdrailnetconcessie. Daarnaast komen andere onderwerpen aan de orde, zoals inkoop van extra treindiensten (casus Almere & Lelystad) en de voornemens van IenW inzake het BasisKwaliteitsNiveau Spoor. Een volle agenda voor een boeiende bijeenkomst.
   
 • In de Toetsingscommissie van de Informatiehuishouding voor OV-reispatronen kwam onder meer aan de orde dat ProRail databestanden heeft aangevraagd om een beter beeld te krijgen van de bezetting van fietsenstallingen bij stations. De aanvraag leverde een discussie op met als kern of deze aanvraag wel voorziet in de informatiebehoefte van ProRail. Er volgt overleg met ProRail voor een aanvraag die daar beter aan voldoet.
   
 • Met een collega van de afdeling OV-data van samenwerkingsverband DOVA heb ik gesproken over de overlap en afstemming tussen vernieuwing van MIPOV en het Centraal Informatie Systeem (CIS) dat NS ontwikkelt. MIPOV (Model Informatie Profiel OV) is een basis om managementinformatie over OV in de concessies te verzamelen. De insteek is dat deze informatie in de toekomst standaard landelijk bijeengebracht wordt en ook als basis kan dienen voor informatie ten behoeve van de Staat van het OV.
 • Ik heb woensdag 19 juni een halve dag vrij genomen voor het vrijwilligerswerk dat ik doe – deze dag de maandelijkse bestuursvergadering van Stichting REEFolution. REEFolution herstelt samen met de lokale bevolking en de Universiteit Wageningen koraalriffen in en rond Shimoni, Kenia. Het doel is enerzijds met voorlichting en lesprogramma’s (met behulp van Virtual Reality) de bewoners bewust te maken van de waarde van gezonde koraalriffen voor hun toekomst, en anderzijds met lokaal opgeleide REEF-rangers koraal te vermeerderen en uit te zetten op plekken waar koraal is verdwenen.
  Door klimaatverandering en dit jaar ook door
  El Niño is helaas veel koraal doodgegaan.

   
 • Met mijn opvolger Fransje Oudshoorn heb ik een aantal zaken doorgesproken voor onze teamdag in september. Het idee is dat we die dag de teamband versterken en onderling de werkzaamheden opnieuw verdelen. Per september komen twee nieuwe collega’s het team versterken, dus de vacatures zijn vervuld.
 • Met collega’s van IenW heb ik de agenda voor het NOVB-directeurenoverleg besproken. Het werkt goed om op tijd de agenda samen te stellen en alle mensen te informeren die een bijdrage gaan leveren.
   
 • Met een collega heb ik een bijdrage voor de inspiratiesessie van de NS-directie Noordwest voorbereid. Het thema is voorwaarden voor een goede samenwerking als OV-partners.
   
 • Als uitvloeisel van de toetsingscommissie heb ik met een Translink-medewerker overlegd wat we ProRail voorstellen om te zorgen dat het een betere informatieaanvraag indient.
   
 • Elke vrijdagochtend komen we met collega’s van decentrale overheden bijeen om een virtueel kopje koffie te drinken en actuele onderwerpen, ideeën en voorstellen te bespreken. Juist deze – uit de coronatijd overgebleven – informele momenten op dinsdag en vrijdag zijn waardevol om zonder al te vaste agenda actualiteiten te bespreken en vooruit te blikken.   
   
 • Tot slot maak ik net als elk teamlid elke vrijdag een weekoverzicht van de afgelopen week en een vooruitblik naar de volgende week, als input voor het werkoverleg waarin we elkaar bijpraten over ons werk.